Trang nhà đất 24h nơi tổng hợp thông tin về các khu bất động sản hàng đầu cũng như các mặt bằng chung cư hàng đầu cả nước.

Mọi thông tin quý khách cần khi lựa chọn nhà cửa, đất đai đều được chúng tôi tổng hợp đầy đủ nhất.

DC: Tầng 3, số 22C – Thành Công – Ba Đình – Hà Nội

Website: http://trangnhadat.vn/
Gravatar

https://vi.gravatar.com/nhadat24h00

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/trangnhadatvn/

Pinterest

https://www.pinterest.com/trangnhadatvn/_saved/

Twitter

https://twitter.com/trangnhadatvn

Instagram

https://www.instagram.com/trangnhadatvn/

Twitch

https://www.twitch.tv/trangnhadatvn

Flickr

https://www.flickr.com/people/trangnhadatvn/

Tumblr

https://trangnhadatvn.tumblr.com/

Github

https://github.com/trangnhadatvn

Facebook

https://www.facebook.com/haituh.nhadat.3/

UserForm edit

FirstName trangnha
LastName datvn
OrganisationName Trang Nhà Đất VIệt Nam
OrganisationURL http://trangnhadat.vn/
Profession
Country
State
Address Tầng 3, số 22C – Thành Công – Ba Đình – Hà Nội
Location Tầng 3, số 22C – Thành Công – Ba Đình – Hà Nội
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email trangnhadat24h@gmail.com
HomePage
Comment
This topic: Main > Category > UserToolsCategory > WikiUsers > TrangnhaDatvn
Topic revision: 10 Oct 2020, TrangnhaDatvn
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.


The corpora and documentation are licensed under the <strong>Creative Commons license: Attribution + NoncommercialThe corpora and documentation are licensed under the *Creative Commons license: Attribution + Noncommercial:
- Licensees may copy, distribute, display, and perform the work and make derivative works based on it only for noncommercial purposes.
- Licensees may copy, distribute, display and publish the work and make derivative works based on it only if they give the author or licensor the credits as follows:
Stark, Elisabeth; Ueberwasser, Simone; Ruef, Beni (2009-2014). Swiss SMS Corpus. University of Zurich. https://sms.linguistik.uzh.ch

Ideas, requests, problems regarding sms4science? Send feedback